3. ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકો-BEST SCIENTIST FROM GUJARAT.

ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકો

Table of Contents ગુજરાતના વૈજ્ઞાનિકો: પ્રસ્તાવના :આપણી રોજિંદા જીવનની પ્રક્રિયાઓમાં દરેક જગ્યાએ વિજ્ઞાન વણાયેલું છે. કોઈપણ વ્યક્તિ એક પણ દિવસ વિજ્ઞાન સિવાયનો કલ્પી જ ન શકે! આપણાં જીવનને સગવડભર્યું બનાવવા વિજ્ઞાને જે ઉપકરણો આપ્યાં છે, તે ન હોય તો શું …

Read more

8.મહાશબ્દ કોણ?

મહાશબ્દ કોણ?@freestudygujarat.in

મહાશબ્દ કોણ? : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મહાશબ્દ કોણ?  પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચાર શબ્દો આપેલ હોય છે. જેમાંથી એક શબ્દ પસંદ કરવાનો હોય છે. જેમાં બાકીના બધા જ શબ્દોનો સમાવેશ થઇ જતો હોય તો તે શબ્દને મહાશબ્દ કહે છે.  માનસિક કસોટીનો મહાશબ્દ કોણ? …

Read more

7.શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ: Semantic Order Of The Word REASONING FOR COMPETITIVE EXAM

શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ

યાદ રાખો ♦ શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ : Semantic order of the word આ વિભાગમાં પ્રશ્નો  અંતર્ગત ચાર/પાંચ /છ શબ્દો આપેલ હોય છે. જે ચોક્કસ રૂપે એકબીજા સાથે કોઈને કોઈ પ્રકારે સુસંગત હોય છે.  અહી, તેમનો ક્રમ અવ્યવસ્થિત હોય છે.  આ …

Read more

6.Analogy: Reasoning for competitive Exam|સમાનતા-સમસંબંધ

ANALOGY REASONING

ANALOGY : ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આઆવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં Analogy Reasoning – સમાનતા- સમસંબંધ આધારિત પ્રશ્નોત્તરી આવતી હોય તેમાં વિદ્યાર્થીઓની બુધ્ધિમત્તા ચકાસવા માટે પૂછવામાં આવે છે.   આ પ્રકારના પ્રશ્નમાં કુલ બે સમૂહ હોય છે, પ્રથમ સમૂહમાં બે શબ્દો કોઈ સમાન …

Read more

5.Direction And Distance Questions: Mock Test for Competitive Exam: દિશાઅને અંતરના દાખલા

Direction and Distance

વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં દિશા અને અંતર સંબંધિત સમજ ચકાસવા માટે તેના પર આધારિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. આ વિભાગના પ્રશ્નોનાં ઉત્તર મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ નીચેની આકૃતિ ખાસ યાદ રાખવી. Direction and Distance Questions આ આકૃતિમાં મુખ્ય ચાર દિશાઓ છે : …

Read more

You cannot copy content of this page
આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે