એજયુકેશનલ ફૂલ ફોર્મ 

BY FREESTUDYGUJARAT.IN

એજયુકેશનલ ફૂલ ફોર્મ પૂરા નામ  વિશે જાણીએ જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે.

DIKSHA નું પૂરું નામ જણાવો.

DIKSHA નું પૂરું : Digital Infrastructure for Knowledge Sharing

National Institute of Open Schooling

NIOS નું પૂરું નામ જણાવો.

Unified District Information System for Education

UDISE નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો.

SQAAF નું ફૂલ ફોર્મ શું છે ?

સ્કૂલ ક્વોલીટી એસેસમેન્ટ એન્ડ એક્રેડિટેશન ફ્રેમવર્ક

નેશનલ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડડર્સ ફોર ટીચર્સ

NPST નું પૂરું નામ જણાવો.

Open and Distance Learning

ODL નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો

NRF નું ફૂલ ફોર્મ શું છે ?

National Research Foundation

District Institute of Education and Training

DIET નું પૂરું નામ જણાવો

પ્યુપીલ ટીચર રેશિયો

PTR નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો.

Early Childhood Care and Education

ECCE નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો.

આવા વધુ EDUCATIONAL FULL FORM વિષે જાણવા નીચે કિલક કરો અને રિજનિંગ , જનરલ નોલેજ ક્વિઝ , કરંટ અફેર્સ  ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ક્વિઝ પણ આપો. નીચે ક્લિક કરી.