આદર્શવાદમાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીનો મિત્ર અને માર્ગદર્શક બની શકે તેવી પધ્ધતિ  હોવી જોઈએ.

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

બુનિયાદી શિક્ષણ પદ્ધતિ (સમવાયી પધ્ધતિ)

ગાંધીજી

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

પ્રશ્નોત્તર પધ્ધતિ

સૉક્રેટિસ

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

સંવાદ પધ્ધતિ

પ્લેટો

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

નિદર્શન પધ્ધતિ

હર્બટ સ્પેન્સર

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

આગમન- નિગમન પધ્ધતિ

એરિસ્ટોટલ

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ

પેંટોલોજી

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

રમત દ્વારા શિક્ષણ

ફોબેલ

Learn More

Arrow

અધ્યયન પધ્ધતિઓ

રોજની કરંટ અફેર્સ ક્વિઝ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટેની ક્વિઝ આપવા google માં search કરો Free Study Gujarat

freestudygujarat.in

Learn More

Arrow