શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ | GUJARATI VYAKARAN | 100 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ Free PDF

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ @ freestudygujarat GUJARATI VYAKARAN: શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ  (Shabd Samuh Mate Ek Shabd)  શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં વપરાય છે. ગુજરાતી વ્યાકરણમાં તેનું આગવું સ્થાન છે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ એટલે …

Read more

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? | Rudhiprayog No Arth In Gujarati | 250+ ઉદાહરણ સાથે સમજ

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું? rudhiprayog no arth in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? સામાન્ય રીતે રૂઢિ એટલે ચાલતી આવતી પ્રણાલી- માન્યતા એવું કહી શકાય. કેટલાક એવા શબ્દ સમૂહ છે, જેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાથી અભિવ્યક્તિ અલંકાર યુક્ત બને છે. અહીં વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? એના જવાબમાં  એવા શબ્દોનો …

Read more

આ બ્લોગનું કન્ટેન્ટ કોપી ન કરશો.