આજીનો મોટો અને તેનાથી થતું નુકસાન|What is Ajinomoto And Side Effects in Gujarati-2021 | Ajinomoto side effects

ajinomoto

Ajinomoto-આજીનો મોટો (Ajinomoto and Its Side Effect in Gujarati)  Ajinomoto side effects આજીનોમોટો કે જેને આપણે રાસાયણિક નામ મોનો સોડિયમ ગ્લૂટામેટ ના નામથી પણ ઓળખાય છે. જેને ટૂંકમાં એમ.એસ.જી. પણ કહેવાય છે. અજીનોમોટો બનાવતી કંપની  મુખ્ય કાર્યાલય “ચોઑ” ટોકિયો જાપાનમાં …

Read more

You cannot copy content of this page

આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે