આજીનો મોટો અને તેનાથી થતું નુકસાન|What is Ajinomoto And Side Effects in Gujarati-2021 | Ajinomoto side effects

ajinomoto

Ajinomoto-આજીનો મોટો (Ajinomoto and Its Side Effect in Gujarati)  Ajinomoto side effects આજીનોમોટો કે જેને આપણે રાસાયણિક નામ મોનો સોડિયમ ગ્લૂટામેટ ના નામથી પણ ઓળખાય છે. જેને ટૂંકમાં એમ.એસ.જી. પણ કહેવાય છે. અજીનોમોટો બનાવતી કંપની  મુખ્ય કાર્યાલય “ચોઑ” ટોકિયો જાપાનમાં …

Read more

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.