MOCK TEST FOR TAT EXAM : TEST 1

MOCK TEST FOR TAT EXAM
MOCK TEST FOR TAT EXAM

MOCK TEST FOR TAT EXAM TEST 1 

MOCK TEST FOR TAT EXAM 

  • MOCK TEST FOR TAT EXAM ટાટ પરીક્ષા માટે

  • શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
  • TOTAL : 35 QUESTIONS સમજૂતી સાથે. 
  • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
  • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
  • આભાર! 

MOCK TEST FOR TAT EXAM

0%
20 votes, 2.7 avg
529

MOCK TEST : TAT EXAM

નીચે Start બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ આપો.

1 / 35

My mother is so poor --------

2 / 35

(-51)˚ = 1 તો (51)˚ = ------------- (0=ઘાતાંક )

3 / 35

We ------- in surat for several months

4 / 35

સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો : સામુદાયિક

5 / 35

પાંચ વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્ર ની ઉમરનો સરવાળો x વર્ષ હતો , y વર્ષ પછી તેમની ઉમરનો સરવાળો ---------- વર્ષ થાય

6 / 35

આ ચિત્રો કોણે દોર્યાં ?’ વાક્યમાં “કોણે” કર્તા પદ નીચે પૈકી શું છે ?

7 / 35

I am in --------- hurry .

8 / 35

તાજેતરમાં 3 ઓગસ્ત ,2022 ના રોજ ભાવનગર ખાતે જાણીતા ગુજરાતી સાહિત્યકાર મહેન્દ્રભાઇ મેઘાણીનું નિધન થયું છે , નીચેનામાંથી તેમના ઉપનામો કયા કયા છે ?

9 / 35

કયું વિધાન સાચું છે ?

10 / 35

રોહન એક કામ 5 મિનિટ માં પૂરું કરે છે , તો તેનો કામનો દર --------- કામ / સેકંડ થાય .

11 / 35

નીચેના શબ્દ ને અંગ્રેજી શબ્દકોશ ના પ્રમાણે ક્રમમાં ગોઠવો . 1) EPITAXY        2) EPISODE       3) EPIGENE   4) EPITOME

12 / 35

Juliane has no pen ----------

13 / 35

Lets go ------- a walk

14 / 35

Fill in the blanks : oxygen : burn : , carbon dioxide : --------------

15 / 35

They --------- the rebels in the market place.

16 / 35

Find out wrong spelling

17 / 35

‘ડોલનશૈલી’ માં નાટકો કોણે લખ્યા છે ?

18 / 35

કયા વાયુનો ગ્રીનહાઉસ વાયુમાં સમાવેશ થાય છે ?

19 / 35

ગુજરાતનો કોઈ ખેલાડી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સિદ્ધિ મેળવે ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયો એવાર્ડ આપવામાં આવે છે ?

20 / 35

Find the correct answer : English is not the most difficult of all languages “

21 / 35

That was --------- wrost experience of my life

22 / 35

A person who is unable to read and write

23 / 35

675 ને કઈ ન્યૂનતમ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણધન સંખ્યા બને ?

24 / 35

નિપાતવાળું વાક્ય જણાવો ( પણ – ધ્યાનમાં રાખી)

25 / 35

નીચેનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો . ગાંધર્વ એ સાંભળતા જ ધ્રુજી ઊઠયો

26 / 35

Give the verb form of ‘JUST’

27 / 35

he -------- honesty from his employees

28 / 35

શબ્દ કોષના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

29 / 35

Vijay wants -------- sports magazines now

30 / 35

નીચે આપેલ વિધાન માંથી કયું વિધાન સાચું નથી

31 / 35

The dog is playing with ----------tail

 

32 / 35

he -------- honesty from his employees

33 / 35

A bicycle moves ------ than a car .

34 / 35

સાચી જોડણી શોધો

35 / 35

I enjoy ------ places I’ve never been to before

Your score is

The average score is 22%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

મિત્રો સાથે શેર કરો
અમારી સાથે જોડાઓ

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.