કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે
કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

  • કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે
  • શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
  • TOTAL : 20 QUESTIONS સમજૂતી સાથે. 
  • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
  • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
  • આભાર! 

કેળવણી અને બુનિયાદી શિક્ષણ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

0%
4 votes, 4.8 avg
153

KELLVANI ANE BUNIYADI SHIXAN

નીચે Start બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ આપો.

1 / 12

કેળવણી બહુધ્રુવી પ્રક્રિયા છે. તેમાં શિક્ષણ જગતના કેટલા સ્તંભો રહે છે?

2 / 12

કેળવણીનો અર્થ -અધ્યાપન, કેળવવું , શિક્ષા અને સિકસન આવા અર્થ કઈ ભાષામાં થાય છે?

3 / 12

કેળવણીના ધ્યેયો પર કયા પરિબળો અસર કરે છે ?

4 / 12

બુનિયાદી શિક્ષણના હેતુઓમાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

5 / 12

બુનિયાદી શિક્ષણ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?

6 / 12

ઘર, સમાજ ,મિત્રમંડળ, પુસ્તકાલય વગેરે માંથી મળતું શિક્ષણ કયા પ્રકારનું શિક્ષણ કહેવાય ?

7 / 12

"કેળવણી દ્વી-ધ્રુવી પ્રક્રિયા છે " એવું કયા મનોવૈજ્ઞાનિકે કહ્યું છે ?

8 / 12

બુનિયાદી શિક્ષણનો વિચાર કોણે આપ્યો ?

9 / 12

3-H માં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

10 / 12

કેળવણી માટે વપરાતો શબ્દ Education શબ્દ કઈ ભાષાનો છે ?

11 / 12

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, આજીવિકા, આત્મસાક્ષાત્કાર કેળવણીના કયા ધ્યેયમાં સમાવેશ થાય છે?

12 / 12

Education માં E નો અર્થ શું થાય છે?

Your score is

The average score is 23%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY QUIZ

મિત્રો સાથે શેર કરો
અમારી સાથે જોડાઓ

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.