6.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ: Free Online Mock Test Of Gk About English

FREE ONLINE MOCK TEST OF GK English Online Test

free online mock test of english
6 GENERAL KNOWLEDGE-ENGLISH
  • GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Mock Test ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ.
  • પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો.
  • ક્વિઝ શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
  • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
  • દરેક ક્વિઝને અંતે સર્ટીફિકેટ મળશે. જેમાટે આપે મેઈલ આઈડી અને ફોન નંબર લખવાનો રહેશે.
  • આપના મેઈલ આઈડી પર સંપૂર્ણ વિગતો સાથે રિઝલ્ટ મળશે.અને સાથે આકર્ષક સર્ટીફિકેટ પણ ખરું.
  • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
  • કાંઈ પણ ભૂલ કે સુધારો જણાય લાગે તો નીચે કોમેન્ટ કરશો અમે તેને સુધારી લઈશું.
  • તથા આપની કોઈ વિશિષ્ટ તૈયારી માટે મટેરિયલ કે ક્વિઝ માટે માંગ હોય તો પણ કોમેન્ટ કરી જણાવશો. અમે તેના પર કામ કરી આપને એ પહોંચાડીશું.
  • આભાર!  
0%
7 votes, 3.9 avg
148

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

GENERAL KNOWLEDGE TEST - ENGLISH

FOR ALL COMPETITIVE EXAM.

1 / 28

Woman are wearning _____ kind of jewellery.

2 / 28

Some debuts earlier this year have _______ much stronger, with Avenue Supermarts, for example, doubling in price on its first day of trade.

3 / 28

The employee diid not ________ to the argument of the manager.

4 / 28

The man was_________ in financial disputes with several people.

5 / 28

Find out the odd one.

6 / 28

I shall get my brother _____ the tickets for me.

7 / 28

_______ a country's current account is in deficit,it implies that its imports of goods and services are higher than  its income from exports and remittances from non residents.

8 / 28

When the caring man saw the _____ had no footwear, he offered the man the pair of shoes he wore.

9 / 28

The train is ______ at the station.

10 / 28

If you are caught using a calculator in the exam then it will be _________

11 / 28

I come here just __________ minutes ago.

12 / 28

Look, a new missle ____________

13 / 28

The Nilofar cyclone caused _________ damage to the city.

14 / 28

Arjun has been working with partners in districts in bihar to renovate ______ toilets which have been constructed but are not used.

15 / 28

She is talking ____ you.

16 / 28

"A single gunman fired shots in a residential area of the city and as a result _______ Ms. Mckee," said Mr. Hamilton, adding that police believed  the gunman was a "violent dissident republican"

17 / 28

A, C, F , J પછી  શું આવે ?

18 / 28

Is there ________ water in the well ?

19 / 28

The ______ 'pretty ugly' implies that a person can be both attractive and unattractive at the same time.

20 / 28

I had to admit _________ completely forgotten our wedding anniversary.

21 / 28

A stock limt of 100 quintals for retail traders and 500 quintals for wholesale traders has been __________

22 / 28

Give opposite gender for 'clot'

23 / 28

He was feeling _______ about his bad luck.

24 / 28

The challenge of industrial decarbonisation looks _______ at first glance.

25 / 28

________ to my political rival's statement, the data reveals crime has not increased in this country.

26 / 28

We shall be ready ____________ a few minutes.

27 / 28

Give adjective od 'admit'

28 / 28

If I ______ you, I would have told him the truth.

Your score is

The average score is 21%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

1 thought on “6.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ: Free Online Mock Test Of Gk About English”

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.